massimombonini

barbä Bonìn

23 ‘d masc Fèstä dij Libër (e dë cui chë lèsgiän…)

Annunci

Filed under: Uncategorized

Chi l’è chë son

E inlorä scomënciomä.

Am prësenti: son barbä Bonin dlä Cort Cèrä, in tra ‘l lagh d’Ortä, l’Ossolä e ‘l lagh Magior. Son nassù ä Prëmosèl (madomà përchè lì ‘nsì ‘l ghevä l’ospidal dij mätai) cinquäantäsés agn fà, ël 19 d’äprìil.  Ij hò studià ai scòl dë Cäsàal, ä lä Cobiänch dë Inträ e a l’università dëMilän. Për scämpàa agh mostri ai mätai dlä scòlä professional d’Omëgnä com l’è chë’ss fa ‘l misté dël tricistä, ël tiräfìil.

Am pias scotàa stòri vècc dij méi paés, cuntai su e scruvai, in täliän e ‘nt ël mé diälèt.

Filed under: Mi

Pagine

Archivi